Great achievement again! The number of participants from No.2 High School of ECNU getting full mark at CSP-S ranks No. 1 in China

Recently, results of the second round of CSP of the 2021 National Olympiad in Informatics in Provinces were released. From No.2 High School of East China Normal University (ECNU), a total of 27 students, with 21 from Zhangjiang Campus and 6 from Zizhu Campus won the first prize of CSP-S group of advanced level, and 12 students won the second prize. 11th graders Wan Chengzhang and Guan yanru and 10th grader Gao Linxiang got full marks. The number of students from No.2 High School of East China Normal University winning the first prizes ranked top in the country, and the number of participants from the school getting full marks was No. 1 in the country.

List of winners

First Prize:

21 winners from Zhangjiang Campus – Gao Linxiang, Guan Yanru, Wan Chengzhang, Guo Yuchong, Xiao Ziyao, Wang Youjia, Xu Chenhao, Zhang Xun, Hu Ruiyan, Lv Siyuan, Ke Yisi, Zhou Yitong, Zheng Jiarui, Qian Huiyu, Ke Yijing, Min Zhengjie, Lu Zixian, Zhen Qiucheng, Wen He, Liu Youchen and Huang Yixuan

6 winners from Zizhu Campus – Zhao Penghong, Yang Lingyu, Yan Zhihao, Chen Zhe, Xu Junyi and Wang Xiyu

Second Prize:

9 winners from Zhangjiang Campus – Xie Hou, Yuan Zhihao, Sun Shengyao, Zhu Jinxuan, Wang Shiyuan, Pan Yurui, Yang Yue, Liu Tian and Zu Ziyi

3 winners from Zizhu Campus – Gu Yuyang, Li Yilin and Gu Xiaoyu

Our school hereby would like to extend warm congratulations to all the prize-winning students and their coaches!

Recommended Posts