Students from our school achieve good results at NOIP 2021

Results of 2021 National Olympiad in Informatics in Provinces (NOIP) were announced recently. A total of 26 students from our school, No.2 High School of ECNU won the first prize, with 21 students from Zhangjiang Campus and 5 from Zizhu Campus, and 12 students won the second prize. Three students Guo Yuchong, Xiao Ziyao and Ke Yijing from our school tied for the first prize in Shanghai Regional.

List of winners as below

First prize winners:

21 from Zhangjiang Campus – Guo Yuchong, Xiao Ziyao, Ke Yijing, Wan Chengzhang, Zhang Xun, Gao Linxiang, Lv Siyuan, Guan Yanru, Xu Chenhao, Hu Ruiyan, Zhou Yitong, Sun Shengyao, Wang Youjia, Ke Yisi, Zheng Jiarui, Zhen Qiucheng, Min Zhengjie, Qian Huiyu, Lu Zixian, Wang Shiyuan and Yang Yue

5 from Zizhu Campus – Zhao Penghong, Yan Zhihao, Xu Junyi, Yang Lingyu and Chen Zhe

Second prize winners:

8 from Zhangjiang Campus – Wang Ziqian, Xie Hou, Zu Ziyi, Zhu Jinxuan, Qiu Chenwei, Huang Yixuan, Pan Yurui and Yang Yuewen

4 sfrom Zizhu Campus – Wang Xiyu, Li Yilin, Ning Zhiyuan and Gu Xiaoyu

Our school hereby would like to extend warm congratulations to all the prize-winning students and their coaches!

Recommended Posts